Zápis ze schůzky oblasti č. 3


Zápis ze schůze ČMKCHB oblasti č. 3 - Krkonoše

 Lovecká chata Bříšťany - dne 8.dubna 2016

 

 Program schůze:  1) Prezence

                                2) Volba zapisovatele

                                3) Volba nového aktivisty

                                4) Zájemce o členství

                                5) Plán akcí

                                6. Diskuse

                            

1) Prezence

     Schůze oblasti č.3 - Krkonoše se zúčastnilo 15 členů a 8 hostů.

2) Volba zapisovatele

     Za zapisovatele byl zvolen JUDr. Filip Princ.

3) Projednání rezignace dosavadního aktivisty oblasti a volba nového aktivisty

     Byla oznámena rezignace dosavadního aktivisty oblasti Petra Javůrka, kterou učinil z důvodu změny zaměstnání a větší pracovní vytížeností. Na nového aktivistu oblasti byl navržen Daniel Drobný, který s návrhem souhlasil. O návrhu bylo hlasováno a D. Drobný byl 14 hlasy z 15 (D. Drobný se zdržel)  zvolen za nového aktivistu oblasti.

4) Zájemce o členství

     Na schůzi byl osobně představen zájemce o členství v ČMKCHB lesník, trubač a vábič Ing. Josef Kapras. Schůzí bylo hlasováno  s výsledkem  15 členů pro přijetí. Schůze oblasti doporučuje výboru klubu přijmout Ing. J. Kaprase za člena klubu.                                                                                                                           

5) Plán akcí

   10. jubilejní klubová výstava ČMKCHB dne 21. 5. 2016 - Kolesa u Kladrub nad Labem. Za oblast č. 3 bude na klubové výstavě vystavovat Ing. Miloš Hryzlík fenu HB a Mgr. Jaroslav  Rejdák psa  BB.       

    Jako další vhodný termín pro schůzi oblasti byl navržen srpen anebo začátek září 2016.   Bc. Jiří Tureček navrhuje termín od 2. 9. do 3. 9. 2016, dříve než se naplno rozeběhne lovecká sezóna s čímž všichni souhlasí. Místo vybere, zajistí a oznámí Bc. Jiří Tureček s tím, že se preferuje malebné místo v Krkonoších.  Druhý den schůze se uskuteční výcvikový den.

   Předběžné zkoušky barvářů (Pb) OMS Jičín. Termín pro Pb OMS Jičín je stanoven na 29. 10. 2016, místo konání Lovecká chata Bříšťany.

6) Diskuse

     Připomínky k organizaci vykonání individuální zkoušky barvářů (IHb). Čestný člen klubu Milan Pavlík přednesl často diskutované připomínky k organizaci vykonání IHb. Hlavní připomínka se týká povinnosti zájemce o zkoušku zajistit přítomnost všech osob nutných k vykonání této zkoušky (rozhodčího, zástupce OMS, zástupce honitby a člena výboru ČMKCHB, dozorčí rady nebo jím pověřeného člena klubu). Tato povinnost se oblasti jeví jako logisticky náročná a zbytečně přepjatá. Oblast na své loňské schůzi již tuto problematiku řešila a vznesla oficiální připomínku, která byla postoupena výboru ČMKCHB. Na tuto nebylo ze strany výboru doposud reagováno. Host schůze, Miroslav Prchlík, přednesl důvody, které vedly výbor klubu ke zpřísnění zkoušky IHb, když se jednalo zejména o případy podvodných IHb. K tomuto schůze oblasti konstatuje, že nelze za ojedinělé podvodné jednání při vykonání zkoušky IHb plošně trestat všechny zájemce o zkoušku, nelze předem předpokládat, že každý vůdce bude chtít při zkoušce podvádět. Je nutno vycházet z důvěry v členy klubu.       

    Poznatky ze slovenského klubu barvářů (Klub chovaťelov farbiarov). Jednotlivé poznatky a zajímavosti přednesl čestný člen klubu Milan Pavlík, jako např. povinnost odběru DNA u chovných jedinců. Milan Pavlík dále přednesl stručný výtah ze slovenského klubového zpravodaje 2016.

    Stav zaplacených/nezaplacených poplatků členů oblasti. Dan Drobný vyzval jednotlivé členy oblasti, kteří dosud neuhradili členský poplatek, aby tak neprodleně učinili, a to vč. předepsaných pokut. Tito členové promptní úhradu schůzi přislíbili.  

Zapsal: JUDr. F. Princ

             20.45 hod