Zápis ze schůze oblasti č. 4


                                                                 Zápis

ze schůze klubu barvářů spádové oblasti č.4 – Rychnov n.Kn.- Náchod, konané 6.5.2016 na chatě MS Liberk –Hláska. Od 17.00 hodin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivista klubu pan Bareš Pavel přivítal přítomné , seznámil je s programem a požádal o podepsání presenční listiny.

Přítomno bylo 28 členů a 6 bylo omluveno.


Program :  1. Plán činnosti oblasti  v roce 2016

                  2. Doporučení žádostí o členství v klubu

                  3. PzB a výcvikové dny

                  4. Finanční zpráva

                  5. Seznámení se zápisy z výboru ČMKCHB –ISHV – import štěňat

                  6. Diskuse – jubilea – posezení

 

1. V plánu činnosti v letošním roce se počítá s druhou schůzí oblasti  a to 9.9. od 17.00 hodin v klubovně  MS Police nad Metují. Výcvikové dny budou tři  pod vedením aktivisty pana Pavla Bareše. Uskuteční se dříve než bývalo zvykem v minulosti a to z důvodů, aby bylo možné provést případné docvičení.


2. Aktivista klubu pan Pavel Bareš předložil přítomným žádosti o doporučení na přijetí nových členů klubu. Žadatelé byli přítomni a představili se a zdůvodnili své žádosti. Dosud se věnovali jiným loveckým psům, ale již dlouhodobě spolupracují s naším klubem a ČMMJ v okresních výborech v Náchodě a Ústí nad Orlicí. Přítomní jednomyslně doporučují jejich přijetí do ČMKCHB.

    Jsou to : Kalousek Roman, myslivecký hospodář MS Žichlinek, bytem Lanškroun,  563 01

                  Bílek Pavel, myslivecký hospodář MS Bartošovice, bytem Kunvald 35,  561 81

                  Líbal Radek, správa lesů Koloredo Mansfeld, bytem Orlické Záhoří 59, 517 64  

                  Mgr.Kašparová Eva, členka MS Machov, bytem Police n. Metují 348, 549 54


3. Dále byly upřesněny termíny z písemného plánu práce na rok  2016. Výcvikové dny budou třikrát a to v termínech : 18.6. – 16.7.  a 10.9. 2016 vždy od 8.00 hodin. Účast na výcvikovém dni je nutné  telefonicky dojednat s Pavlem Barešem na č.tel. 777 213 230. PzB se uskuteční 22.10.2016 rovněž v Suchém Dole. Propozice připraví pan Pavel Bareš. Veterinární službu zajistí na PzB MVDr. Šašek Jan. Rozhodčí dali závazný příslib a to

pan Pavel Švanda a Rozinek Zdeněk. Hlavní rozhodčí bude ještě dohodnut.


4. Finanční zprávu podala Martina Liebichová  :  Finanční příjem za rok 2015 činil 20.791,- Vydání  za rok 2015 bylo 14.225,- Kč. Zisk roku činí 6.566,- Kč.   Zůstatek z let minulých je 15.658,- Kč. Současná hotovost je 22.624,- + materiál na skladě  za 970,-Kč.K podané zprávě nebylo připomínek.

 


5. Aktivista klubu upozornil na zápis z jednání výboru ČMKCHB z 10.2.2016  a to :
Kurz jelenář se uskuteční na Bukovině 17.8. až 21.8. Dále upozornil na včasné placení členských příspěvků, na klubovou čl. schůzi v pátek před klubovou výstavou v Kolesách, která se koná v sobotu  21.5.2016  od 9.00 hodin. Z naší oblasti bude na této klubové výstavě předáno ocenění  „ Za zásluhy „  panu Pavlu Švandovi a Zdeňku Rozinkovi.


6. V diskusi bylo upozorněno na nesrovnalosti ve Zpravodaji č. 25/2016 a to v rubrice „Aktivisté oblastí“ není provedena změna aktivisty naší oblasti č.4, kde aktivistou je pan Pavel Bareš, Suchý Důl 33, 549 62 , tel. 777 213 230 , Email : bares.pavel@seznam.cz. Dále  na straně 70 „Jubilanti roku 2016“  není uvedena kolonka  „ 85 „. Máme za to, že dlouholetý člen ČMKCHB, rozhodčí a chovatel HB pan Jan Macek, nar. 26.10.1931 bytem  Rokytnice v Orlických horách 255, dosud velmi činný člen tam měl být uveden. Dále bylo diskutováno o podmínkách ISHV, importu štěňat a nutnosti souhlasu  obou stran, ale také o nutnosti zveřejňovat  závažné nemoci psů včetně jejich původu. Jedná se o epilepsii a podobně.

Závěrem aktivista pan Pavel Bareš popřál jubilantům paní Anně Bartošové a Jaroslavu Petrovi a předal jim dary. Jubilanti JUDr. Bebárová Zuzana a  Jan Macek byli omluveni a bude to řešeno na další schůzi. Dále poděkoval všem přítomným za podnětné připomínky a schůzi ukončil.

    Zapsal: Petr Jaroslav                                        Aktivista oblasti č.4  Pavel  Bareš