Stanovy ISHV


Stanovy ISHV - soudní překlad z německého jazyka, dokument ke stažení zde...


Stanovy

Soudní překlad z německého jazyka


§1 Název a sídlo svazu

Název svazu zní „Mezinárodní svaz barvářů“ (ISHV). Sídlem svazu je bydliště 1. předsedy.

Svaz založili 19. července 1930 v Lipsku následující spolky:

 • Spolek Hirschmann (VH)
 • Klub bavorských horských barvářů (KBGS)
 • Rakouský spolek barvářů (ÖSHV)
 • Maďarský spolek barvářů (USHV)

§ 2 Cíle svazu

Členové Mezinárodního svazu barvářů podporují stopování zraněné kopytnaté zvěře podle pravidel lovu a ochrany zvířat odborným vedením hannoverského barváře nebo bavorského horského barváře, zajišťují chov čistokrevných zvířat obou těchto plemen podle standardu stanoveného FCI na základě přísného výkonnostního chovu pro mysliveckou užitnou hodnotu a s důvěrou navzájem spolupracují.

Spolek sleduje výlučně a bezprostředně obecně prospěšné cíle ve smyslu daňově-právních předpisů.

§ 3 Členové

1. Členy svazu jsou:
 • Spolek Hirschmann e.V.
 • Klub bavorských horských barvářů 1912 e.V.
 • Rakouský spolek barvářů
 • Maďarský spolek barvářů
 • Švýcarský klub barvářů

2. Dalšími členy jsou:

Chovatelské spolky hannoverský barvářů nebo bavorských horských barvářů, které valná hromada přijala do svazu. Členové jsou zapsáni v příloze I. k těmto stanovám s datem jejich přijetí.

3. Valná hromada může přijmout předběžné členy. Předběžní členové nemají hlasovací právo. Předběžní členové jsou uvedeni v příloze II. k těmto stanovám s datem jejich přijetí a případně s datem jejich opětovného vystoupení.

Členy nebo předběžné členy přijímá na základě písemné žádosti určené představenstvu na návrh představenstva valná hromada. K přijetí usnesení o přijetí člena nebo předběžného člena je nutná většina členů. K odmítnutí dochází bez uvedení důvodů.

Předběžní členové by měli během lhůty čtyř let podat důkaz o úspěšné a spolehlivé spolupráci a podpoře cílů svazu. Své stanovy a interní předpisy musí přizpůsobit platnému standardu ISHV. Měli by být schopni samostatně plnit své úkoly ve své domovské zemi. Po uplynutí této lhůty bude rozhodnuto o jejich konečném přijetí. V odůvodněných případech lze lhůtu prodloužit o další dva roky.

§ 4 Práva a povinnosti členů

Všichni členové jsou povinni podporovat svou činností společné zájmy členů sdružení v Mezinárodním svazu barvářů. Jejich stanovy a chovatelské a zkušební řády nesmí být v rozporu s cíli Mezinárodního svazu barvářů. Chovatelské řády Spolku Hirschmann e.V. a Klubu bavorských horských barvářů 1912 e.V. platí za minimální požadavky pro chov příslušného plemene.

Členský příspěvek stanovený valnou hromadou musí být uhrazen v lednu příštího roku.

Všichni členové mají stejné hlasovací právo, pokud tyto stanovy v jednotlivém případě nestanoví jinak. Předběžní členové nemají žádné hlasovací právo.

Všichni členové mají právo se účastnit všech akcí svazu. O připuštění předběžných členů rozhoduje předsednictvo.

§ 5 Cíle

Cílem Mezinárodního svazu barvářů je spolupráce s přidruženými spolky v oblasti chovu, vedení a výkonu obou rázů barvářů, a výměna zkušeností v těchto oblastech.

Prostředky ke splnění těchto cílů jsou především:
 • Vydávání plemenných knih (knih původu) pro obě plemena barvářů ze strany spolků svazu a jejich vzájemná výměna. Plemenné knihy by měly též poskytovat informaci o zdravotním stavu a výkonnosti psů. Zákaz chovu vyslovený jedním ze spolků je závazný pro všechny spolky.
 • Označování rodokmenů výkonnostním razítkem ISHV.
 • Uznávání standardů plemen, které jsou pro jednotlivá plemena uložené u FCI.
 • Požadovaná výměna štěňat a chovných psů prostřednictvím poradců chovů zúčastněných spolků.
 • Pořádání srovnatelných zkoušek z výkonu.
 • Výměra rozhodčích pro posuzování výkonu a exteriéru.
 • Pořádání společných akcí, zvláštních výstav nebo zkoušek z výkonu, přičemž na zkoušky z výkonu musí každý spolek vyslat stejný, ze strany ISHV nařízení počet rozhodčích.
 • Předběžní členové mohou na žádost vyslat dodatečné rozhodčí. Ze zvláštních důvodů může spolek upustit od vysílání rozhodčích.
 • Poradci chovu spolků nebo jejich zástupci se účastní jednání ke zkouškám nebo jednán rozhodčích. Předsedové spolků se mohou zúčastnit.

§ 6 Poradci chovu

Důvěrná spolupráce poradců chovu všech členů a předběžných členů je nejdůležitějším základem úspěšné práce Mezinárodního svazu barvářů v oblasti chovu a vedení barvářů.

Za předsednictví poradců chovu ze spolku Hirschmann e.V. nebo z Klubu bavorských horských barvářů 1912 e.V. si poradci chovu členů a předběžných členů musí vyměňovat zkušenosti a úvahy k příslušným plemenům a zajišťovat pospolitost. K tomu má docházet jednou ročně. Předsedové spolků se mohou účastnit s poradním hlasem. Místo a doba zasedání poradců chovu bude dohodnuta s jednatelem.

Předsedající poradce chovu musí informovat předsednictvo a valnou hromadu o výsledku jednání a o zvláštních událostech.

§ 7 Orgány svazu

Orgány svazu barvářů jsou:
    
 •     valná hromada
 •     řídící představenstvo
 •     předsednictvo

Valná hromada se skládá z:
 •     představenstva
 •     předsedů členských spolků
 •     ze dvou delegátů za každý členský spolek

Úlohou valné hromady je:

Valná hromada má zejména následující úlohy:

Přijímání a projednávání následujících zpráv:
 •     prvního předsedy
 •     jednatele
 •     pokladníka
 •     revizora účtů
 •     poradce chovu hannoverských barvářů
 •     poradce chovu bavorských horských barvářů
 •     udělení absolutoria předsednictvu
 •     stanovení členských příspěvků
 •     projednávání návrhů
 •     zvolení do předsednictva
 •     volba dvou revizorů účtů
 •     schvalování jednacích řádů

K přijetí následujících usnesení je nutná alespoň 2/3 většina přítomných členů:
 •     volba čestného předsedy
 •     změna stanov a dalších řádů
 •     vyloučení členského spolku
 •     zrušení svazu

Všichni členové valné hromady mají stejné hlasovací právo. Rozhoduje prostá většina, pokud tyto stanovy ve zvláštních případech nestanoví jinak. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Valnou hromadu svolává 1. předseda nejméně každé dva roky, nejpozději s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu.


Na žádost tří členů musí předseda do dvou měsíců svolat mimořádnou valnou hromadu.

V pozvánce na valnou hromadu musí být uveden program jednání a lhůta pro podání návrhů valné hromadě.

Valná hromada volí 1. a 2. předsedu na funkční období 2 let. Oba předsedové musí být zvoleni tak, že 1. předseda převezme uspořádání příští valné hromady a 2. předseda vede poslední valnou hromadu. Principiálně by měly členské spolky navrhnout své 1. předsedy ke zvolení podle § 3 odstavce 1.

1. předseda nebo v jeho zastoupení 2. předseda zastupují svaz navenek a při všech veřejných záležitostech. Ve zvláštních případech se mohou nechat zastupovat prvními předsedy členských spolků.

Jednatele a pokladníka volí valná hromada na dobu dvou let. Opětovná volba je přípustná. Členové řídícího předsednictva mohou být volni pouze z řad členů, kteří jsou uvedeni v § 3 odst. 1.
 
Řídící předsednictvo se skládá z:
    
 •     1. předsedy
 •     2. předsedy
 •     jednatele
 •     pokladníka

Řídící předsednictvo spravuje majetek svazu a je povinno s ním hospodařit úsporně a používat ho podle nejlepšího uvážení k účelům svazu. Pokladník podává valné hromadě zprávu o hospodaření.

Organizuje výstavy a zkoušky z výkonu. Jmenuje k tomu rozhodčí, stanoví podmínky a určuje ceny.

Předsednictvo se skládá z:
 •     1. předsedy
 •     2. předsedy
 •     jednatele
 •     pokladníka
 •     poradce chovu Spolku Hirschmann e.V.
 •     poradce chovu Klubu bavorských horských barvářů 1912 e.V.

§ 8 Zánik členství

Členství zaniká:

    zrušením členského spolku
    prohlášením o vystoupení
    vyloučením

V případě zrušení členského spolku zaniká jeho členství příslušným ustanovením o zrušení.
Takový spolek nemá žádný nárok na části majetku svazu.

Vystoupení člena je možné pouze k 31. prosinci daného roku. O svém vystoupení musí člen informovat doporučeným dopisem 1. předsedu nejméně tři měsíce před koncem příslušného kalendářního roku. Nárok na části majetku svazu neexistuje.

O vyloučení člena může rozhodnout valná hromada 2/3 většinou členů s hlasovacím právem.
Nárok na části majetku svazu neexistuje.

Důvodem pro vyloučení člena je zejména:
 •     hrubé porušení stanov
 •     hrubý přečin proti zkušebnímu řádu a ostatním platným směrnicím
 •     nedostatečná pečlivost při dodržování ustanovení o chovu
 •     podporování chovu psů na odchov
 •     chování v rozporu s ustanoveními na ochranu zvířat
 •     jednání, která mohou poškodit zájem svazu

Návrh na vyloučení může předsednictvu podat každý z členských spolků nebo i samotné předsednictvo.

V závažných případech může předsednictvo předem vyslovit dočasné zastavení členství.

§ 9 Zrušení svazu

Ke zrušení svazu může dojít usnesení valné hromady. Ke zrušení je nutné přítomnost dvou třetin všech osob s hlasovacím právem na valné hromadě. Kromě 2/3 většiny je současně potřebná 4/5 většina spolků uvedených v § 3 odst. 1.

Svaz bude zrušen samočinně, i když k němu patří ještě dva spolky.

V usnesení o zrušení musí valná hromada zároveň rozhodnout o použití majetku svazu.
Tento majetek zásadně připadne členským spolkům v podílové výši.

§ 10 Úřední jazyk a právní záležitosti

Písemný styk a jednání budou uvedeny v německém jazyce. Právně závazný je pouze německý text těchto stanov. Ve sporných případech bude použito jako základ německé právo.

§ 11 Nabytí platnosti

Tyto stanovy nastupují na místo dosavadních (od 17. října 1997) platných stanov a jsou účinné od 1. ledna 2012.