Jak se stát členem


Formulář přihlášky ke stažení zde...

Klubové poplatky jsou ke stažení zde...

Jak se stát členem Klubu chovatelů a příznivců barvářů?

S ohledem na některé změny při projednávání přihlášek nových žadatelů o členství se pokusím vše stručně vysvětlit.

1. Je třeba vyplnit a odeslat přihlášku. Tu si můžete stáhnout ze stránek v kolonce DOKUMENTY - Tiskopisy.

2. Po vyplnění přihlášky a to obou stran s fotokopií dokladu o zaplacení zápisného a ročního členského příspěvku, kopií loveckého lístku (pokud je žadatel jeho držitelem) zašle žadatel matrikáři klubu. Přihlášku pošlete buď poštou (adresa je v kontaktech) nebo což je spolehlivější a rychlejší e-mailem. Bez přiloženého potvrzení o platbě nebude přihláška vůbec přijata. Nestačí napsat placeno převodem. Poznámka k zadní straně přihlášky. Nemusí být nutně vyplněné všechny kolonky, ale doporučení oblasti je potřeba.

3. Přihlášku ani platbu nikdy neposílejte na adresu sídla klubu v Praze, ale vždy matrikáři klubu, zbytečně tím komplikujete zaevidování přihlášky.

4. Zápisné číní 100 Kč a roční členský příspěvek 300 Kč. Částku uhradíte na účet klubu, který je veden u České spořitelny pobočka Uherské Hradiště, Dvořákova 1210, 686 55 Uherské Hradiště, č.ú. 0988146359/0800.

5. Při platbě složenkou typu „A” přes českou poštu je potřeba kopii složenky přiložit k přihlášce. Úhradu posíláte buď převodem z účtu na účet, nebo poštovní složenkou typu „A”. Platbu prosím neposílejte složenkou typu „C” Uveďte vždy rok za který platíte, co platíte a za koho platíte. Pokud máte ve svém jméně háčky nebo čárky raději je vynechte účtovací programy v bankách bývají v angličtině a písmenko s háčkem nebo čárkou se nezobrazí nebo je zkomoleno a nedá se rozluštit odesilatel příklad Bečvář Jiří raději napsat Becvar Jiri.

6. Členský příspěvek na další rok je třeba uhradit vždy nejpozději do 31.12. končícího roku. Při opožděné platbě je nutno znovu zaplatit k členskému příspěvku zápisné 100 Kč, protože členství vám skončilo.  Kdo bývá zapomětlivý může členský příspěvek uhradit i na několik let dopředu - na dva roky 600 Kč, na čtyři roky 1200 Kč. Je třeba uvést roky za které členský příspěvek platíte a od koho platba je.

7. Pokud přihlášku posíláte matrikáři e-mailem dostanete e-mail o přijetí a zaevidování přihlášky, případně Vám matrikář potvrdí přijetí telefonicky na uvedený kontakt.  Vaše přihláška bude následně projednána na nejbližším jednání výboru. O výsledku budete po jednání výboru informováni tím, že se Vaše jméno objeví v členské základně na stránkách klubu barvar.eu V případě kladného výsledku budete uvedeni v zápisu z výboru a následně zaneseni do matriky a bude Vám přiděleno členské číslo, které budete používat jako variabilní symbol při platbách členských příspěvků v dalších letech.

8. V případě, že Vaše žádost nebude vyřízena kladně (nebudete přijati) bude Vám zaplacené zápisné a členský příspěvek vrácen.

9. Na základě jednání ISHV ve Slovinsku byl změněn postup přijímání žadatelů ze zahraničí. Pokud je žadatel ze státu, který je členem ISHV, může být přijat do ČMKCHB pouze v případě, když je současně členem v domovském klubu. U ostatních žadatelů projedná žádost výbor klubu obdobně, jako u žadatelů z ČR. Podmínky přjetí do spolku musí být s ohledem na český občanský zákoník tak i vzhledem k legislativě EU stanoveny nediskriminačně. Podmínka doložení členství v zemi svého trvalého bydliště, nebo souhlas zahraničního klubu s členstvím v ČMKCHB navíc není stanovená ani v aktuálních stanovách ČMKCHB (čl.2), ani ve stanovách mezinárodního spolku ISHV. Členství zahraničních uchazečů nelze podmiňovat doložením jiných dokladů než u uchazečů z ČR. 

10. V členské základně na stránkách je i doba po kterou máte uhrazen členský příspěvek. Proto si občas zkontrolujte své údaje a dobu zaplacení členského příspěvku. . Důvodem ke kontrole je i skutečnost, že některé platby nelze řádně identifikovat a po urgenci u matrikáře se vše dá do pořádku.

Na co nezapomenout  při vypisování přihlášky !?

1. K přihlášce přiložit potvrzení o provedené platbě , buď ústřižek složenky nebo potvrzení o platební transakci.  Doložit předcházející aktivity v klubu a doporučení oblasti potvrzením na zadní straně přihlášky.
2. Při platbě složenkou nepoužívat složenku typu „C”
3. Přihlášku neposílat na adresu sídla klubu v Praze 
4. Platbu členského na další rok uhradit vždy do konce stávajícího roku jinak členství končí. Při opožděné platbě je třeba znovu zaplatit zápisné 100 Kč !

Miroslav Gora -  matrikář klubu

            


Vzor složenky