11. Klubová výstava barvářů se zadáním titulu KV


Letošní, v pořadí již 11. samostatná klubová výstava barvářů, proběhla v sobotu dne 10.
června 2017 v areálu Heřmánky státního podniku VLS, divize Lipník nad Bečvou, VVP Libavá. Jako
každoročně i letos v předvečer výstavy proběhla členská schůze klubu barvářů, připravovaly se
výstavní kruhy a vše, co k výstavě neodmyslitelně patří. V sobotu ráno proběhla porada rozhodčích a
vedoucích kruhů, na které došlo jednak k rozdělení personálu do kruhů, byla přidělená plemena a
třídy posuzovaných psů jednotlivým rozhodčím a byl upřesněn výklad zadávání titulu klubový vítěz
pro rok 2017 dle upřesněných požadavků klubu.
Slavnostní zahájení výstavy proběhlo za přítomnosti ředitele lipnické divize VLS ing.
Jaroslava Nerada. Početné koroně byli představení rozhodčí a upřesněno rozdělení psů dle plemen a
tříd a přidělení jednotlivých třid do kruhů. V kruhu č. 1 posuzovala paní Lenka Frnčová všechny feny
plemene bavorský barvář. Vedoucí kruhu byla paní Petra Blechová, zapisovatelem Martin Roztaš. V
kruhu č. 2 posuzoval psy bavorského barváře ing. Pavel Zuzaník, vedoucím kruhu byla paní Gabriela
Šarlinová a zapisovatelkou paní Naďa Chmelařová. V kruhu č. 3 posuzoval MUDr. Tadeáš Maślanka,
který byl zároveň hlavním rozhodčím výstavy, psy i feny hannoverského barváře. Vedoucím kruhu
byl Daniel Drobný, zapisovatelem Vít Beránek. V kruhu č. 4 souběžně s výstavou probíhal výběr do
chovu. Bonitaci prováděl rozhodčí pan Milan Pavlík spolu s poradci chovu pány Ladislavem
Varvařovským a Jiřím Skácilem. Na výstavu bylo přihlášeno 79 psů ve skladbě 30 bavorských psů, 34
bavorských fen, 8 hannoverských psů a 7 hannoverských fen. Dostavilo se 77, absence byla u 2
bavorských fen.
Posuzování nebylo v žádném případě ze strany rozhodčích nijak shovívavé. U bavorských fen
bylo uděleno 17 ocenění výborných, 11 velmi dobrých a 4 dobré. Byl udělen jeden titul CAJC, 3x
CAC a 2x res. CAC. V kruhu bavorských psů byla udělena známka výborná 13x, velmi dobrá 12x, ve
dvou případech dobrá. Dva psi nebyli posouzeni a jeden byl diskvalifikován. Byl zadán rovněž jeden
titul CAJC, 3x CAC a 1x res. CAC. Titul BOB u plemene bavorský barvář byl udělen fence Cita od
Uja Laca ve vlastnictví pana Dana Darmopila. Tato fenka zároveň získala i titul CAJC. Titul BOS byl
zadán psovi Cezar Kráľová hoľa majitele pana Bejlka, který byl předveden ve třídě vítězů. V kruhu
hannoverských barvářů byla udělena známka výborná 11x a to 7 psům a 4 fenám. Známka velmi
dobrá byla udělena 2x a jeden pes i jedna fena byli diskvalifikováni. Psovi Endy z Jelení louky byl
udělen titul CAJC a zároveň BOJ, 4x byl udělen CAC, 1x res. CAC a 1x BOV. Titul BOB byl udělen
psovi Bond od Ztraceného parohu majitele Jana Honzíka, titul BOS feně Bonny od Ztraceného parohu
majitele Petra Šíra.
Titul „Klubový vítěz“ udělen bohužel nebyl. Výbor klubu stanovil podmínky pro udělení
titulu „Klubový vítěz“ poněkud podivně - titul byl udělován jako čestný, bez zápisu do průkazu
původu, navíc výběrem mezi nejlepším jedincem plemene bavorský barvář a hannoverský barvář.
Vzhledem k tomu, že ani jeden z vítězů plemene (BOB) nesplňoval podmínky pro udělení tohoto
titulu - především oba jedinci s titulem BOB nedosáhli 2 let věku - udělení titulu klubový vítěz proto
neproběhlo. Je to veliká škoda, protože na výstavě byli k vidění exteriérově velmi dobři mladí psi,
kteři se ocenění nedočkali. Při tom to je budoucnost chovu, na které by měl klub stavět.
Výstava proběhla v hezkém prostředí střediska VLS Heřmánky. Bohužel nevyšlo počasí.
Prakticky po celou dobu posuzování pršelo. Podmínky pro práci rozhodčích i personálu v kruhu byly
velmi obtížné. Bohužel organizátoři výstavy podcenili vrtochy počasí, takže připravili kruhy pro
nádherné počasí – asi takové, jaké byly den před tím. V sobotu a prakticky po celou dobu výstavy
pršelo a v kruzích nebyly připraveny jakékoliv kryté prostory pro práci personálu v kruhu. Nakonec
byly instalované deštníky, dokumenty ale i tak byly poměrně dost zmáčené. Nakonec nejde jen o déšť.
Je vcelku jedno, zda prší, nebo je úmorné vedro, přístřešek ve formě malého stanu nebo stanového
altánku, případně jakéhokoliv přístřešku by byl v kruhu velmi žádoucí. Zájem korony byl velký,
kolem každého kruhu byla početná skupiny diváků, nutno ale říci, že velmi ukázněných. Důležitým
problémem jsou podmínky nastavené vedením klubu pro udělení titulu „Klubový vítěz“. Naše
klubová výstava je výstavou z kategorie výstav se zadáváním titulu “Klubový vítěz“. Je velikou
škodou, když se nastaví podmínky tak, že tyto znemožní zadání tohoto titulu. Lze jednoznačně
souhlasit s podmínkou, aby titul klubový vítěz mohl získat pouze pes v držení člena klubu. Podmínka
věku, splnění podmínky lovecké upotřebitelností, chovnosti apod. jsou zbytečnou komplikaci,
nemající jakoukoliv souvislost s posouzením exteriéru psa, navíc jsou pro posuzujícího rozhodčího
prakticky nezjistitelné bez porušení výstavních předpisu anebo etického kodexu rozhodčího. Ostatně
podobnou připomínku vyslovil již v minulém roce ve svém rozboru výsledků výstavy i kolega Pavlík.
Připomínka ale zřejmě - jak je vidět – nebyla vzatá na vědomí.
Nezbývá, než začít s přípravou další letošní výstavní klubové akce, tentokrát speciální
výstavy barvářů, která se bude konat v září v prostředí Šumavy.
Barvářům zdar.
Hlavní rozhodčí výstavy MUDr. Tadeáš Maślanka

ve formátu pdf ke stažení zde

Tabulka výsledků ke stažení zde